Strona: Obszary działalności / Stowarzyszenie Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ - CONNECT

Obszary działalności

Działalność Stowarzyszenia PRZ-CONNECT realizowana jest przez:

 • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie pomocy w ułatwianiu dostępu do studiów wyższych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w formie przyznawania stypendiów umożliwiających kształcenie na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków studiowania oraz wspomagania przedsięwzięć dydaktycznych w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
 • pomoc społeczną, udzielanie stypendiów, wspieranie materialne i finansowe studentów,
 • pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenie funduszy i rozporządzanie nimi na rzecz wsparcia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
 • wspieranie rozwoju nauki i nowoczesnych technologii, w szczególności technologii proekologicznych, na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
 • wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
 • działanie na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 • promocja zasad zdrowego stylu życia poprzez propagowanie programu codziennych aktywności ruchowych oraz wdrażanie profilaktyki zdrowotnej na uczelni;
 • wspieranie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w zakresie umacniania jej tradycji i promowania jej w kraju i za granicą;
 • upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć absolwentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
 • upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, dokonanych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
 • wspieranie rozwoju naukowego pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza;
 • aktywizację współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych;
 • wspieranie działań organizacji społecznych funkcjonujących w środowisku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, których cele działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia;
 • roztaczanie opieki nad Studenckimi Kołami Naukowymi;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz władzami administracyjnymi i samorządowymi Miasta Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego;
 • organizowanie konkursów, szkoleń, konferencji, kursów, odczytów, spotkań, pogadanek w ramach wspierania i promowania idei ”kształcenia się przez całe życie”;
 • organizowanie dochodowych konkursów, szkoleń, konferencji, kursów, odczytów, spotkań, pogadanek w celu pozyskania środków pieniężnych przeznaczonych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję